Journal   Externí recenzenti   Autoři   Zaslat článek   Archiv   Autorská práva   Podmínky publikování   O časopise   Kontakt

ISSN 1805-7225

 

 

zentiva-sanofi-cz_web

Negativní dopady počítačů a internetu na biopsychosociální zdraví dětí MUDr. A. Zakoutová,

Abstrakt:

Cílem práce je přinést informace o nežádoucích vlivech multimédií a informačně-komunikačních technologií na biopsychosociální zdraví dětí. Nadměrný čas strávený u počítačů a zejm. internetu (v podobě sociálních sítí a her)má často charakter nelátkového-behaviorálního závislostního chování. Zároveň má vztah ke zdravotním komplikacím, vyvolaným sedavým způsobem života, indukcí příznaků stresu a porušením životosprávy. Dalším rizikem je problematický rozvoj sociálních dovedností a komunikace ve vztazích a dopady v oblasti verbální komunikace. Známý je vztah excesivního hraní násilných her ke zvýšení agresivity. Výsledkem pak může být slovní či fyzická agrese včetně kyberšikany. Alarmující je také vliv komercionalizace a marketingu ve virtuálním světě, vedoucí děti a adolescenty ke konzumnímu způsobu života. Pozornost je věnována možným příčinám těchto problémů, s doporučením preventivních opatření a následných řešení.

Abstract:

The aim of the work is to provide information about undesirable effects of multimedia and information-communication technologies on biopsychosocial health of children. Excessive computer usage, especially the usage of the internet (in the form of social networks and games), often has a character of non-substance behavioral addictive behaviour. It is also related to health problems caused by sedentary lifestyle, induced stress symptoms, and diet violation.Another risk is a problem of insufficient social skills development and communication in relationships and its influence on verbal communication. It is known that there is a link between excessive playing of violent games and increased aggression. The result can be verbal and physical aggression including cyberbullying. Another alarming thing is the impact of commercialization and marketing in the virtual world, leading children and adolescents to consuming lifestyle. The work also pays attention to possible causes of the above mentioned problems as well as the recommendation of preventive measures and subsequent solutions. 

Klíčová slova: počítač, videohry, biopsychosociální zdraví, behaviorální závislost

Key words: computer, videogames, biopsychosocial health,behavioral dependence

Volume 2 Issue 2/2013 Full text pdf
zpět

Copyright © 2013 by Centrum duševního zdraví­ Jeseník. All rights reserved.

 

Webdesign02ha+ha