Journal   Externí recenzenti   Autoři   Zaslat článek   Archiv   Autorská práva   Podmínky publikování   O časopise   Kontakt

ISSN 1805-7225

 

 

Podmínky publikování

 

Obecné podmínky

 • Příspěvky zasílejte formou formuláře na stránkách Cognititve Remediation Journal nebo elektronickou poštou na adresu cdzord@email.cz
 • Časopis je čtvrtletník.
 • Rozsah příspěvků není omezen, redakce si však vyhrazuje právo konzultovat délku příspěvku s autorem.
 • Redakce neručí autorům za zneužití autorských práv cizími osobami.
 • Redakce přijímá příspěvky, které tematicky odpovídají profilu časopisu.
 • O publikování příspěvků rozhoduje redakce.

Podmínky publikování

 • publikování v časopise není honorováno
 • autor ručí za původnost dodaných textů a uvádí případné spoluautory
 • autor prohlašuje, že dodaný článek nebyl publikován v předávané podobě v jiném časopise, ani neprobíhá příprava jeho zveřejnění
 • autorská práva náleží přispěvateli
 • za obsahovou správnost příspěvku odpovídá autor
 • upozornění redakce na publikování totožného příspěvku v jiných pramenech je považováno za předpoklad seriózní spolupráce, taktéž oznámení o publikování v Cognititve Remediation Journal, pakliže se autor rozhodne příspěvek dále zveřejňovat
 • autor poskytne své plné kontaktní údaje, nikoli jen anonymní email
 • autor souhlasí s prováděním přiměřených redakčních úprav
 • autor souhlasí s tím, že redakce zařadí článek do čísla dle svého uvážení
 • autor akceptuje standardní způsob publikování článku, který probíhá v následujícím režimu
  • Článek je zveřejněn v elektronické podobě časopisu (PDF).
  • V některých případech, je-li článek úspěšný, může být provedena tištěná podoba.
  • Na internetových stránkách Cognititve Remediation Journal může být zveřejněna ukázka z článku.
 • článek je dodán v elektronické podobě
 • poskytnutí příspěvku je považováno za souhlas s výše uvedenými pravidly

Poznámka: V některých případech mohou být mezi autorem a Cognititve Remediation Journal sjednány individuální podmínky.

Doporučené redakční standardy

Poznámka: V případě, že autor není schopen zcela dodržet uvedené standardy, redakce poskytne autoru článku podporu.

 • text je přiměřeně strukturován do kapitol a odstavců,
 • obvyklá osnova je:
  • úvod,
  • jednotlivé kapitoly,
  • závěr,
  • přílohy,
  • vysvětlení k poznámkám,
  • použité prameny a odkazy.
 • článek obsahuje v přiměřené míře grafické přílohy doplňující obsah,
 • článek je vybaven poznámkovým aparátem,
 • článek obsahuje odkazy na použité prameny,
 • text článku a jeho grafické přílohy splňují dále uvedené technické standardy.

Doporučené technické standardy

Technické standardy pro text

 • elektronická podoba článku je dodána ve formátu MS Word (.doc) nebo Rich Text Format (.rtf),
 • předání článku proběhne prostřednictvím elektronického formuláře na stránkách Journalu nebo prostřednictvím elektronické pošty. V případě že článek (a jeho přílohy) je každý větší jak 1,5 Mb proběhne předání formou elektronické pošty.
 • velikost stránky - papíru A4
 • použité písmo Times New Roman,
  • velikost písma pro nadpis: 14,
  • velikost písma pro kapitoly: 12,
  • velikost písma pro běžný text: 10,
 • struktura:
  • název příspěvku
  • abstrakt
  • klíčová slova
  • vlastní text a přílohy
  • použité zdroje
  • citace (upravena podle normy ISO 690)

Praktický příklad - monografie, kniha

PŘÍJMENÍ, Jméno. Název knihy: podnázev. Vydání. Místo vydání: Název nakladatelství, rok vydání. Počet stran. ISBN.

KOSEK, Jiří. Html - tvorba dokonalých stránek: podrobný průvodce. 1. vyd. Praha: Grada, 1998. 291 s. ISBN 80-7169-608-0.

HAUGELAND, John. Artifical intelligence : the very idea. 3rd printing, 1987. Cambridge (Massachusetts) : MIT Press; London: Bradford Book, c1985. 286 p. ISBN 0-262-08153-9.

Praktický příklad – diplomová práce

PŘÍJMENÍ, Jméno. Název: podnázev (= druh práce). Místo vydání: Název vysoké školy, případně fakulty, rok vydání. Počet stran, počet příloh. Vedoucí diplomové práce.

BILAVČÍKOVÁ, Jana. Projektové vyučování ve vlastivědě: diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, 1999. 97 l., 25 l. příl. Vedoucí diplomové práce Miloslava Machalová.

Praktický příklad – časopis (seriál) jako celek

Název. Místo vydání: Název nakladatelství, roky vydání (od-do), ročník (od-do). Standardní číslo (ISSN).

(časopis jako celek)

CHIP: magazín informačních technologií. Praha: Vogel, 1990- . Vychází měsíčně. ISSN 1210-0684.

Praktický příklad – článek v časopise (seriálu)

Autor. Název článku. Název seriálu, rok vydání, ročník, číslo, strany od-do.

VAN DER VET, P. E. - MARS N. J. I. Condocet query engine: a engine for coordinated index terms. Journal of the American society for information science, May 1999, vol. 42, no. 6, p. 485-492.

SMEJKAL, V. Proč nový zákon? CHIP: magazín informačních technologií, 1999, roč. 9, č. 11, s. 54-55.

Praktický příklad – www stránka, elektronická publikace

Jméno autora stránky (je-li uvedeno). Název stránky (tag "title") [online]. Datum publikování, datum poslední revize [citováno dne]. <URL adresa>.

DAVIS, John. Suiseki FAQ [online]. c1997, last revision 20th of January 1998 [cit. 1998-06-13]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.btinet.com/Faq.html>.

RHEINGOLD, Howard. The Virtual Community [online]. c1998 [cit. 12. května 2003]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.rheingold.com/vc/book/intro.html>. ISBN 0-521-33697-X.

Praktický příklad – elektronický časopis (seriál)

Název díla, seriálu [Druh média]. Údaje o vydání [datum citace]. Přístup ke zdroji. Standardní číslo.

(jedno číslo)

Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 10 [cit. 1999-12-31]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz>. ISSN 1212-5075.

Praktický příklad – článek v elektronickém časopise (seriálu)

PŘÍJMENÍ, Jméno autora. Název článku. Název seriálu [druh média]. Datum vydání, ročník, číslo, datum poslední revize [citováno dne]. Přístup ke zdroji. <dostupnost -URL adresa> Standardní číslo.

KUBROVÁ, Barbora. WWW prezentace jako nástroj online marketingu. Ikaros [online]. 1998, č. 6 [cit. 6. dubna 1999]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/Clanek.asp?ID=200203072>. ISSN 1212-5075.

http://vydavatelstvi.vscht.cz/apps/uid_ea-002/ užitečná pomůcka

General Conditions

 • Before submission please make sure that your paper follows the guidelines for publishing in Cogmed Remediation Journal
 • Article/research paper should be submitted via a form on the Cognitive Remediation Journal website or via e-mail to cdzord@email.cz
 • Our journal is a quarterly.
 • The length of the article/research paper is not limited. However, editors reserve the right to consult the length of the paper with its author.
 • Editors shall not be liable for an abuse of copyright laws by a misuse of information to foreign entity
 • Editors accept articles/research papers that correspond with the topic of the Journal.
 • Editors decide whether the article/research paper will be published.

Rules for publishing an article/research paper

 • Author of published article/research paper does not receive a fee.
 • Author guarantees that the text he provided is original. All coauthors should be included.
 • Author declares that the version of submitted article/research paper is not being prepared for publication in another journal nor has it been already published in another journal.
 • All rights belong to the author of the article/research paper.
 • Author of the article/research paper is responsible for the accuracy of all content.
 • Author should notify the editors when an identical article is being published elsewhere. This is considered an earnest condition for cooperation. Author should also inform that the article/research paper was already published in Cognitive Remediation Journal if he decides to publish it further elsewhere.
 • Author will provide full contact information, not only an anonymous e-mail.
 • Author agrees that publisher can make adequate editorial changes if needed.
 • Author agrees that the editors will include the article/research paper in a journal issue of their choice and according to their consideration.
 • Author accepts the standard process of publishing an article/research paper, which is as follows:
  • The article/research paper is published electronically in an online version of the Journal (PDF).
  • In some cases, if the article is successful, a printed version might be created.
  • An excerpt from the article might be posted on the Cognitive Remediation Journal website.
 • The manuscript must be submitted electronically.
 • By submitting an article/research paper the author agrees to the rules listed above.

Note: In some cases, individual conditions might be negotiated between the author and Cognitive Remediation Journal editors.

Recommended format of a research paper

Note: If the author is unable to fully comply with the guidelines, editors will provide a guidance and help

Text should be structured into chapters, sections and paragraphs

 • Standard outline:
  • Title
  • Abstract or Summary
  • Introduction
  • Body of a paper
  • Conclusion
  • Appendices
  • Endnotes and footnotes
  • Bibliography and References

At a reasonable rate, article may contain graphic attachments, figures and tables that support the text.

Text of the article/ research paper and its graphic attachments must meet the following norms.

Technical norms for the text

electronic version of the article/research paper should be submitted in MS Word format (.doc) or Rich Text Format (.rtf)

 • article/research paper must be submitted via an electronic form on the Cognitive Remediation Journal website or via e-mail to cdzord@email.cz. If the size of the file exceeds 1.5 Mb it should be submitted via e-mail.
 • Page size: A4
 • Font type: Times New Roman
  • font size of the title: 14
  • font size of the chapters: 12
  • font size of the text: 10
 • Structure:
  • Title
  • Abstract or Summary
  • Keywords
  • Text itself, figures and tables and other attachments
  • Bibliography and references
  • Citations (according to CSN ISO 690 norm)

Citation Examples

A book by a single author:

LAST NAME, First name. Book title: secondary title. Edition. City of publication: Publisher’s name, Date of publication. Number of pages. ISBN.

KOSEK, Jiří. Html - tvorba dokonalých stránek: podrobný průvodce. 1. vyd. Praha: Grada, 1998. 291 s. ISBN 80-7169-608-0.

HAUGELAND, John. Artificial intelligence: the very idea. 3rd printing, 1987. Cambridge (Massachusetts): MIT Press; London: Bradford Book, c1985. 286 p. ISBN 0-262-08153-9.

Diploma thesis

LAST NAME, First name. Book title: secondary title (= type of work). City of publication: University name, Faculty, Date of publication. Number of pages, number of attachments. Name of thesis supervisor.

BILAVČÍKOVÁ, Jana. Projektové vyučování ve vlastivědě: diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, 1999. 97 l., 25 l. příl. Vedoucí diplomové práce Miloslava Machalová.

Periodical – as a whole

Name of the periodical. Place of publishing: Name of publisher, years of publication (from-to), volume number (from-to). ISSN.

CHIP: magazine of information technologies. Praha: Vogel, 1990- . Issued monthly. ISSN 1210-0684.

Article in a periodical

Author’s name. Title of the article. Name of the periodical, Year of publishing, volume number, issue number, pages from-to.

VAN DER VET, P. E. - MARS N. J. I. Condocet query engine: a engine for coordinated index terms. Journal for information science, May 1999, vol. 42, no. 6, p. 485-492.

SMEJKAL, V. Why a New Law? CHIP: magazine of information technologies, 1999, vol. 9, no. 11, p. 54-55.

Website, web publication

Name of the author of the website (if available). Name of webpage (tag "title") [online]. Date of publishing, date of the last revision [date of access]. Availability of the source: <URL address>.

DAVIS, John. Suiseki FAQ [online]. c1997, last revision 20th of January 1998 [cit. 1998-06-13]. Available at World Wide Web: <http://www.btinet.com/Faq.html>.

RHEINGOLD, Howard. The Virtual Community [online]. c1998 [cit. 12th May 2003]. Available at World Wide Web: <http://www.rheingold.com/vc/book/intro.html>. ISBN 0-521-33697-X.

Online periodical publication

Title of the work, Name of periodical [Type of media]. Information about publishing [Date of citation]. Availability of the source: <URL address>. ISSN.

(one issue)

Ikaros [online]. 1999, vol. 3, no. 10 [cit. 1999-12-31]. Available at World Wide Web: <http://www.ikaros.cz>. ISSN 1212-5075.

Article in an online periodical publication

LAST NAME, First name. Title of the article. Name of the periodical [type of media].  Volume number, issue number, Date of the last revision [date of access]. Availability of the source: <URL address>. ISSN.

KUBROVÁ, Barbora. WWW prezentace jako nástroj online marketingu. Ikaros [online]. 1998, vol. 6 [cit. 6th April 1999]. Available at World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/Clanek.asp?ID=200203072>. ISSN 1212-5075.

http://vydavatelstvi.vscht.cz/apps/uid_ea-002/ helpful tool

 

Copyright © 2013 by Centrum duševního zdraví­ Jeseník. All rights reserved.

 

Webdesign02ha+ha