Journal   Externí recenzenti   Autoři   Zaslat článek   Archiv   Autorská práva   Podmínky publikování   O časopise   Kontakt

ISSN 1805-7225

 

 

zentiva-sanofi-cz_web

CMAS / SPAS - Počítačové škálovanie a ich možné využitie u detskej populácie

 

Autori: Tomáš Žilinčík, Miroslav Novotný

Abstrakt

Počítačová administrácia diagnostických metód má oproti klasickému testovaniu tužka-papier veľa výhod, ale i nevýhod. Zatiaľ čo u dotazníkov je využitie počítača relatívne bez-problémové a psychológovia v praxi oceňujú časovú a materiálnu úspornosť, štandardizovaný postup, rýchle a bezchybné vyhodnotenie výsledkov, pri výkonových testoch (napr. testy inteligencie) sa často stáva že různe počítačové verzie určitej klasickej metódy nie sú ekvivalentné, a teda výsledky testov sa možu signifikantne líšiť v závislosti od vybranej formy testovania. Cieľom nášho prípevku je podať stručný popis dvoch dotazníkových metód, u ktorých sa počítačová forma administrácie ukazuje byť lepšou voľbou než klasická administrácia.

CMAS - "Škála zjevné úzkosti pro děti" bola vytvorená autormi Castaneda, McCandless a Palermo, na českú populáciu ju v r. 1974 štandardizovali Fischer a Gjuričová. Dotazník dáva orientačný odhad úzkostnosti dieťaťa (trait anxiety), kontrolovaný škálou sociálnej desiberality (tzv. lži skór). V anglosaských krajinách je v súčasnosti velmi široko používaná revidovaná verzia tejto škály (R-CMAS), ktorý však nebola zatial štandardizovaná v ČR a problematické je tiež to, že výsledky testu RCMAS vykazujú výrazné medzikultúrne odlišnosti

SPAS - "Dotazník sebepojetí školní úspěšnosti dětí" vytvorili v r. 1978 Boersma a Chapman, českú verziu štandardizovali v r. 1987 Matějček a Vágnerová. Pomocou tejto metódy zisťujeme, akým splsobom dieťa prežíva a hodnotí svoj výkon a akú má predstavu o svojich schopnostiach. Znížené sebahodnotenie sa pritom typicky prejavuje u úzkostných detí (korelácia s testom CMAS -0,655 u chlapcov, -0,702 u dievčat) a u deti so špecifickou vývojovou poruchou učenia.

Vzhľadom k zastaralosti noriem je vhodné použiť oba testy na rýchly orientačný skríng a podklad pre následný rozhovor s dieťaťom.

Kľúčové slová: počítačová diagnostika, CMAS, SPAS

Volume 3 Issue 3/2014 Full text pdf
zpět

Copyright © 2013 by Centrum duševního zdraví­ Jeseník. All rights reserved.

 

Webdesign02ha+ha