Journal   Externí recenzenti   Autoři   Zaslat článek   Archiv   Autorská práva   Podmínky publikování   O časopise   Kontakt

ISSN 1805-7225

 

 

zentiva-sanofi-cz_web

Poruchy a změny v rozpoznávání emočních výrazů v obličeji u pacientů se schizofrenií, jejich sourozenců a kontrolních subjektů.

 

Saracco-Alvarez Ricardo a*, Fresán Ana b, Escamilla-Orozco Raúl a.

a Clínica de Esquizofrenia. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, Mexico City, Mexico.
b Subdirección de Investigaciones Clínicas, Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, Mexico City, Mexico
*Zodpovědný autor:
Saracco-Alvarez Ricardo.
Clínica de Esquizofrenia. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente
Calz. México-Xochimilco No 101. Tlalpan. CP 14370
Mexico City. Mexico.
Tel. + 52 55 4160 5257.
E-mail: dr_saracco@yahoo.com.mx
Autoři prohlašují, že nemají konflikt zájmů ve vztahu k článku.

Abstrakt

Východiska: Emoční rozpoznávání je schopnost všech jedinců určovat základní typy emočních výrazů v obličeji. Mezi základní emoce patří radost, smutek, strach, znechucení, překvapení, hněv a absence emocí, která se také nazývá neutrální výraz. Pacienti trpící schizofrenií mají problémy s rozeznáváním základních emočních výrazů u sebe a/nebo ostatních lidí.

Cíl: Cílem studie bylo stanovit, které emoční výrazy pacienti rozeznávali chybně a za které emoce je zaměňovali (chybná atribuce).

Metoda: Do studie byly zahrnuty tyto 3 skupiny: 34 pacientů trpících schizofrenií, 34 sourozenců těchto pacientů a 34 kontrolních subjektů. Všichni pacienti účastnící se studie navštěvují Kliniku schizofrenie; jejich sourozenci jsou přibližně stejně staří a stejného pohlaví jako pacienti. Kontrolní subjekty netrpí žádnou duševní chorobou a se skupinami byly spárovány podle věku a pohlaví. Abychom vyloučili přítomnost duševních poruch u sourozenců a kontrolních subjektů, použili jsme škály SCIS-I a SCL-90. Ke stanovení závažnosti choroby u pacientů trpících schizofrenií jsme použili škály PANSS, CDSS a CGI. K vyhodnocení rozpoznávání emočních výrazů v obličeji jsme použili obrazce základních emočních výrazů dle Ekmana (1976).

Výsledky: Ve všech skupinách byl nejméně rozpoznávanou emocí strach; skupina pacientů a sourozenců nejčastěji správně rozpoznala překvapení. U skupiny pacientů byl hněv ve 13% chybně identifikován jako neutrální výraz, v 5,2% jako strach, v 5,0% jako překvapení a ve 4,9% jako znechucení. Neutrální výraz: pouze skupina pacientů v 4,6% chybně určila neutrální výraz jako smutek. Strach byl nejméně rozeznávanou emocí; skupina pacientů jej mylně identifikovala v 42,6% jako překvapení a v 6,9% jako hněv. Skupina sourozenců jej zase v 41,3% chybně rozeznala jako překvapení a stejně tak ho v 25,4% identifikovala i kontrolní skupina. Znechucení: tato emoce byla mylně rozeznána jako hněv v 25,6% u skupiny pacientů, v 23,3% u skupiny sourozenců a v 11,5% v skupiny kontrolních subjektů. Smutek byl skupinou pacientů v 15,6% rozpoznán jako strach a v 10,9% jako neutrální výraz. Skupina sourozenců jej jako strach mylně identifikovala v 14,1% a stejně tak v 11,1% skupina kontrolních subjektů.

Diskuze: pacienti trpící schizofrenií rozpoznávali emoční výrazy hůře než sourozenci nebo kontrolní skupina. Rozdíly v rozpoznávání emocí v dřívějších studiích rovněž poukazují na chybnou identifikaci strachu a smutku.

V naší studii všechny skupiny chybně identifikovaly strach jako překvapení. Skupina pacientů vykazovala ve vztahu k ostatním skupinám rozdíly, ale skupina sourozenců byla skupině pacientů blíže než skupině kontrolních subjektů. Skupina kontrolních subjektů selhávala v rozpoznávání emocí nejméně. Toto zjištění podporuje přítomnost základních kognitivních poruch u pacientů a jejich sourozenců, a posiluje skutečnost, že rozpoznávání emočních výrazů v obličeji by mohlo být součástí endofenotypu.

Klíčová slova: emoční výraz, rozpoznávání emočních výrazů, schizofrenie, endofenotyp.

 

Volume 3 Issue 2/2014 Full text pdf
zpět

Copyright © 2013 by Centrum duševního zdraví­ Jeseník. All rights reserved.

 

Webdesign02ha+ha